เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่หน้าแรก >

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ได้

กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

๒.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

๓.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล

.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

.ให้มีเครื่องมือใช้ในการดับเพลิง

.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริหาร

.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุดของประชาชนโดยใช้วิธี

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

.ให้มีโรงฆ่าสัตว์

.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

๗.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

.เทศพาณิชย์

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้

.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

.การสาธารณูปการ

.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

.การส่งเสริมการท่องเที่ยว

.การจัดการศึกษา

๑๐.การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

๑๑.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๑๒.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

๑๓.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๑๔.การส่งเสริมการกีฬา

๑๕.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

๑๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

๑๗.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๑๘.การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

๑๙.การสาธารณะสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

๒๐.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

๒๑.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

๒๒.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

๒๓.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถาน อื่นๆ

๒๔.การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๕.การผังเมือง

๒๖.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

๒๗.การดูแลรักษาที่สาธารณะ

๒๘.การควบคุมอาหาร

๒๙.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓๐.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓๑.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

๑.สำนักปลัดเทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตำบลหนองหารและราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลตำบลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลตำบลหนองหารให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองหาร ตลอดจนการปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลหนองหารทั้งหมดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๙ งาน คือ

ฝ่ายอำนวยการ

๑.๑ งานบริการทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-รับ-ส่ง จัดเก็บ ทำลายหนังสือ

-งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

-งานข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์

-งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนใด

๑.๒ งานกิจการสภา

-งานการประชุม

-งานสารบรรณ

๑.๓ งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

-งานการสอบ

-งานบรรจุแต่งตั้ง

-งานอัตรากำลัง

-งานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

-งานพัฒนาบุคลากร

๑.๔ งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-งานนโยบายและแผน

-งานวิชาการ

-งานงบประมาณ

-งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

๑.๕ งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-งานกฎหมายและคดี

-งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

-งานข้อบัญญัติและระเบียบ

-งานตรวจสอบภายใน

๑.๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-งานอำนวยการ

-งานป้องกัน

-งานช่วยเหลือฟื้นฟู

-งานกู้ภัย

๑.๗ งานพัฒนาชุมชน

-งานสังคมสงเคราะห์

-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

-งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

 

๒.กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานจ่ายการรับ การนำส่ง การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ

๒.๑ งานการเงินและการบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-งานการเงินและบัญชี

-งานรับเงินเบิกจ่าย

-งานจัดทำฎีกาจ่ายเงิน

-งานเก็บรักษาเงิน

-งานทะเบียนการควบคุมเบิกจ่ายเงิน

-งานงบการเงินและงบทดลอง

-งานแสดงฐานะทางการเงิน

๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

-งานพัฒนารายได้

-งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

-งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-งานทะเบียนทรัพย์สินและภาษี

-งานพัสดุ

-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์, ยานพาหนะ

๒.๔ งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-งานรับส่งหนังสือ

-งานจัดเก็บหนังสือ

-การบันทึกข้อมูลต่างๆ

๓.กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติการเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษา เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกมาเป็น ๑ ฝ่าย ๔ งานคือ

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๓.๑ งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-งานก่อสร้างและบูรณะถนน

-งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ

-งานข้อมูลก่อสร้าง

 

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-งานประเมินราคา

-งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

-งานออกแบบและบริการข้อมูล

๓.๓ งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-งานประสานกิจการประปา

-งานไฟฟ้าสาธารณะ

-งานระบายน้ำ

๓.๔ งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

-งานรับส่งหนังสือ

-งานจัดเก็บเอกสาร

-งานบันทึกข้อมูล