เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

พิธี ลงนาม ส่ง-รับมอบโอนระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่(หนองหาร)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัย วิสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 16 กันยายน 2561

โครงการ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลหนองหาร จัดกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2561

โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งกลุ่มและส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการกลุ่มคนพิการ

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ วัดวิเวกวนาราม หมู่ 8 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ที่ปรึกษาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ)

พิธีเปิดสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำชลประทานบ้านเกษตรใหม่ หมู่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชี่ยงใหม่

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร พัฒนาแหล่งน้ำ ณ ลำน้ำห้วยโจ้ หมู่๘ ตำบลหนองหาร

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลหนองหาร ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลหนองหาร วันเสาร์ที่๑๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปี 2561

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนายสุทัศน์ ดวงยศ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการเทศบาลตำบลหนองหาร

ทดลองใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑