เทศบาลตำบลหนองหาร

053-877-060 แฟกซ์ 053-877-062 (ติดต่อเทศบาลหนองหาร)

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

โครงการปลูกจิตสำนึกรักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) วันที่ 11 สิงหาคม 2560

กิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัว

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ และ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำความสะอาดชุมชน

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน"ด้านการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ"

โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและถวายเทียนพรรษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐

โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

พิธีถวายพานพุ่มสักการะ 134 ปี ชาตกาล เจ้าทิพวัน กฤดากร ณ อยุธยา ต.จ. ณ เชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมชุมชมพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับประชาชน(การฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จั้งหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ประจำปี 2560

โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560

โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วิสาขบูชา)ประจำปีงบประมาณ) พ.ศ.2560

วันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2560

ร่วมงานพิธีสระเกล้าดำหัวนายอำเภอสันทราย 18 เมษายน 2560

โครงการส่งเสริม ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560 บริการฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมว

กีฬาสีหนูน้อยปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร

ร่วมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้อง เทิดทูน สถาบันสำคัญของชาติ "กิจกรรมจัดพิธีทำบุญทางศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบ่าทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช" 9 มกราคม 2560

สวดมนต์ข้ามปี 31 ธันวาคม 2559

กิจกรรมตักบาตรพระ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เพื่อบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน)

ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ค่ายตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี

จุดเทียนและถางประทีปถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ครบ 30 วันแห่งการสวรรคต

โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านประเพณี วัฒนธรรม

โครงการอบรมให้ความรู้และปฎิบัติ การป้องกันอัคคีภัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

23 ตุลาคม 2559 ลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ร่วมวางพานพุ่ม 12 ส.ค.2559 ที่อำเภอสันทราย

ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีสู่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันและจริยธรรมข้าราชการ

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่

โครงการถวายเทียนพรรษาหนูน้อยปฐมวัย

โครงการพบพระชำระใจหนูน้อยปฐมวัย ศพด.เทศบาลตำบลหนองหาร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ สำหรับสตรีแม่บ้าน

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และไวรัสซิการ์

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมงานบวงสรวงเจ้าแม่ทิพวันฯ และสรงน้ำพระธาตุ

เข้าค่ายเยาวชน

กิจกรรมแห่โคมหูกระต่าย

โครงการปลูกต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559

รดน้ำดำหัวนายอำเภอสันทราย

โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำปี 2559