เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์



สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

กิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ที่ปรึกษาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ)

พิธีเปิดสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำชลประทานบ้านเกษตรใหม่ หมู่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชี่ยงใหม่

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร พัฒนาแหล่งน้ำ ณ ลำน้ำห้วยโจ้ หมู่๘ ตำบลหนองหาร

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลหนองหาร ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลหนองหาร วันเสาร์ที่๑๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปี 2561

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนายสุทัศน์ ดวงยศ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการเทศบาลตำบลหนองหาร

ทดลองใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561

ท่านนายอำเภออดุลย์ ฮวกนิล มาเยี่ยมจุดบริการเทศบาลตำบลหนองหารพร้อมมอบน้ำดื่มและกาแฟ เป็นขวัญกำลังใจให้ทุก ๆ คน

พิธีเปิดใช้ท่อลอดเหลี่ยมท่าล้อ เชื่อมเส้นทางบ้านดอยน้อยพัฒนา(ป๊อกนอก และ ป๊อกใน) และใช้ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอยน้อยพัฒนา(ป๊อกใน) หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่่

พิธีเปิดใช้ถนนเส้นทางเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้ายธุดงคสถานล้านนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ทาสีกำแพงวัดทิพวนารามอุทิศ

โครงการ เปิดเวทีวิชาการส่งเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย

นายกสุพิศ เถียรทิม มอบถังน้ำกลางบรรเทาภัยแล้ง หมู่๑๐ บ้านเกษตรใหม่

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561