เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหารและประชาชนในพื้นที่ ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้องถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีเปิดใช้ถนนเส้นทางบ้านดอยน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาร เชื่อมเส้นทางแพะห้วยบง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเนื่องในโอกาศครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน พ.ศ.2560

ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

โครงการปลูกจิตสำนึกรักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) วันที่ 11 สิงหาคม 2560

กิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัว

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ และ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำความสะอาดชุมชน

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน"ด้านการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ"

โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและถวายเทียนพรรษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐

โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

พิธีถวายพานพุ่มสักการะ 134 ปี ชาตกาล เจ้าทิพวัน กฤดากร ณ อยุธยา ต.จ. ณ เชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมชุมชมพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับประชาชน(การฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จั้งหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ประจำปี 2560

โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560

โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วิสาขบูชา)ประจำปีงบประมาณ) พ.ศ.2560

วันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2560

ร่วมงานพิธีสระเกล้าดำหัวนายอำเภอสันทราย 18 เมษายน 2560

โครงการส่งเสริม ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559