เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

คู่มือการติดต่อราชการ ของเทศบาลตำบลหนองหาร

          การให้บริการประชาชน ถือเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยงานราชการที่ต้องบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดเทศบาลตำบลหนองหาร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ในการบริการประชาชน ในด้านต่างๆ เช่น การชำระภาษีท้องถิ่น งานบริการด้านสาธารณสุข งานขออนุญาตก่อสร้าง การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ เป็นต้น

          คู่มือประชาชนในการติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลหนองหารฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลหนองหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลหนองหาร ให้สามารถติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการทราบกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อที่งานราบรื่น ไร้อุปสรรค และมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นใจสำหรับผู้ติดต่อราชการ รายละเอียดคู่มือตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้

เอกสารแนบ :