เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

     อาศัย อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวดที่ 4 การโอน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 32 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ

     ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลหนองหารจึงขอประกาศการโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โอนเพิ่ม จำนวน 4 รายการ โอนลดจำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาท้ายนี้

เอกสารแนบ :