เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองหาร ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ได้มีมติกำหนดให้สมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559มีกำหนด 30 วัน นั้น

     อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหารสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 

เอกสารแนบ :