เทศบาลตำบลหนองหาร

053-877-060 แฟกซ์ 053-877-062 (ติดต่อเทศบาลหนองหาร)

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตามที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงานงบประมาณของหน่วยงานรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสม ตามมาตรา 5 และมาตรา 15 (3) (ง) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 นั้น

เอกสารแนบ :