เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA (สถ. - อปท.)

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)(สถ. - อปท.) ประจำปี 2559 โดยจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จำนวน 4 ด้าน โดยให้สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 4 ด้าน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และให้จังหวัดจัดทำประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนถิ่นทราบด้วย

เอกสารแนบ :