เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ

ด้วย สภาเทศบาลตำบลหนองหารในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 4 สมัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 ดังนี้

เอกสารแนบ :