เทศบาลตำบลหนองหาร

053-877-060 แฟกซ์ 053-877-062 (ติดต่อเทศบาลหนองหาร)

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22 (3)ให้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีท่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว

เอกสารแนบ :