เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตามที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯเพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงานงบประมาณของหน่วยงานรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสม ตามมาตรา 5 และมาตรา 15(3) (ง) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 นั้น

เอกสารแนบ :