เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหาร ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 และตามคำสังจังหวัดเชียงใหม่ ที่่ 4120/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยนายอำเภอสันทรายได้ลงนามให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาเพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)พ.ศ.2552 มาตรา 62

เอกสารแนบ :