เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

งานการเจ้าหน้าที่ งานการเจ้าหน้าที่หน้าแรก >

งานการเจ้าหน้าที่


หน่วยงานภายใน

1. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่         
1.1 งานอัตรากำลัง
1.2 งานสรรหาบรรจุแต่งตั้งและพัฒนาบุคลากร
1.3 งานบริหารบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา

มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร
ลิงค์เพื่ออ่านมติการประชุมแยกตามเดือน

ระบบจำแนกตำแหน่งแบบแท่ง (Broadband)

  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับแก้ไข)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (แบบแท่ง)

M (Knowledge Management)
 Introduction to KM   

แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.)
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลหนองหาร
 ช่องทางในการร้องเรียน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
 เทศบาลตำบลหนองหาร ขอประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2558

หนังสือคู่มือการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น
 หนังสือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
 หนังสือสมรรถนะหลัก
 หนังสือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน
 หนังสือสมรรถนะประจำผู้บริหาร

ระบบจำแนกตำแหน่งแบบแท่ง (Broadband)
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับแก้ไข)
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (แบบแท่ง)

รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556


แบบฟอร์มต่างๆ
 แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
 แบบฟอร์มการประเมินฯ(พนักงานครูเทศบาล,ผู้บริหาาร,ศึกษานิเทศก์) 
 ตัวอย่างแบบประเมินใช้สูตรในการคำณวน ส่วนที่ 1-2(แบบสำเร็จ Excel)
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร(Word)
 แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 แบบฟอร์มใบลา