เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

เทศบัญญัติ เทศบัญญัติหน้าแรก >

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองหาร ได้มีมติในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนายอำเภอสันทรายปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ตามหนังสืออำเภอสันทราย ที่ ชม 0023.23/3546 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2596 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พุทธศักราช 2552 จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตำบลหนองหาร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ 

เอกสารแนบ :

ปี 2560 ปี 2561